Belgische wetgeving

Wat zegt de Belgische wetgeving?

Wat betreft de strijd tegen kinderpornografie op internet zijn in België artikel 380ter en 383bis van het Strafwetboek van kracht.

Sinds 1995 bevat de strafwetgeving een apart artikel dat ‘kinderpornografie’ strafbaar stelt. Meer bepaald wordt het verwerven, het welbewust toegang verschaffen, het bezitten en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen strafbaar gesteld. 

Wat is strafbaar volgens de Belgische strafwetgeving?

Het verwerven, het welbewust toegang verschaffen, het bezitten en het verspreiden  van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen is strafbaar overeenkomstig artikel 383bis van het Strafwetboek. Het is belangrijk op te merken dat de feitelijke betrokkenheid van een minderjarige van geen enkel belang is. Ook indien de beelden enkel minderjarigheid suggereren kan er sprake zijn van kinderpornografie, evenals als bij tekeningen of computergegenereerde afbeeldingen.

In het artikel 383bis Sw worden enkel ‘visuele’ voorstellingen beoogd. Liederen of teksten met een kinderpornografisch karakter vallen niet onder toepassing van dit artikel; ze kunnen evenwel getoetst worden aan artikel 383 Sw. Dit artikel, dat openbare zedenschennis bestraft, heeft betrekking op "liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden".

Tenslotte bestraft artikel 380ter van het Strafwetboek de reclame voor en/of de verspreiding van kinderpornografisch materiaal gericht op minderjarigen of dat allusie maakt op diensten aangeboden door minderjarigen.

Het bezitten en het zich bewust toegang verschaffen van kinderpornografisch materiaal is dus strafbaar. Als je er per ongeluk op stuit, zal je niet worden gestraft. Het moet wel degelijk met opzet zijn dat je kinderporno bekijkt. 

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912